Projekt „Nowe kwalifikacje – jeszcze większe możliwości”

realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
Oś I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu:

01.01.2017 – 31.03.2018 r.

Obszar realizacji projektu:

woj. lubuskie

Wartość projektu:

747 346,87 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 709 979,52 zł.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Do 31.03.2018 r. 50 mieszkańców (w tym 30K) woj. lubuskiego, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym min. 10 osób (6K/4M) z niepełnosprawnościami zwiększy umiejętność poszukiwania pracy określania własnych predyspozycji, zdobędzie kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe i tym samym zwiększy swoją zdolność do zatrudnienia, poprzez uczestnictwo w indywidualnym doradztwie zawodowym, szkoleniach, stażach i pośrednictwie pracy.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej ścieżki wsparcia dla każdego uczestnika obejmującej:

indywidualne doradztwo zawodowe i opracowanie IPD,

szkolenia zawodowe kończące się przeprowadzeniem zewnętrznego egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,

3 miesięczne staże zawodowe,

indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

GRUPA DOCELOWA:

Uczestnikami projektu jest 50 osób (30K/20M) zamieszkujących woj. lubuskie, biernych zawodowo, w tym z niepełnosprawnościami (min.10 (6K/4M) – 20% wszystkich UP), w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020, z wyłączeniem osób przynależących do grupy docelowej określonej dla Poddziałania 1.3.1 (tryb konkursowy) SZOOP POWER, tzn.:

 • młodzieży z pieczy zastępczej opuszczającej pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
 • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu)

Proponowane wsparcie:

I.

I. INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM ORAZ OPRACOWANIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA
( 3 godz./osoba) – dla każdego uczestnika:

 • analiza potrzeb, 
 • określenie zainteresowań i uzdolnień zawodowych, preferencji i predyspozycji zawodowych, 
 • opracowanie IPD, 
 • planowanie i zarządzanie karierą, 
 • diagnoza potencjału rozwojowego, 
 • odkrywanie własnych umiejętności i możliwości, 
 • określanie kierunków rozwoju osobistego i zawodowego. 

II.

SZKOLENIA ZAWODOWE
(śr. 120 godz./osoba) – dla każdego uczestnika:

W celu zapewnienia jak najlepszego dopasowania zakresu kształcenia nie skonkretyzowano konkretnych szkoleń. Będą one dobierane osobom po opracowaniu Indywidualnego Planu Działania.
Uczestnikom szkoleń zapewnia się: stypendium, catering, zwrot kosztów dojazdu, wsparcie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.
Szkolenia kończą się egzaminem lub inną formą sprawdzenia wiedzy i uzyskaniem certyfikatu/ dyplomu/ zaświadczenia, potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i/lub kompetencje.

III.

STAŻE/ PRAKTYKI ZAWODOWE
(3 miesiące x 5 dni w tygodniu) – dla każdego uczestnika.

 • analiza potrzeb, 
 • określenie zainteresowań i uzdolnień zawodowych, preferencji i predyspozycji zawodowych, 
 • opracowanie IPD, 
 • planowanie i zarządzanie karierą, 
 • diagnoza potencjału rozwojowego, 
 • odkrywanie własnych umiejętności i możliwości, 
 • określanie kierunków rozwoju osobistego i zawodowego. 

Uczestnikom stażu zapewnia się: stypendium stażowe, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie zwrot kosztów dojazdu, Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

IV.

POŚREDNICTWO PRACY (4 godz./osoba) – dla każdego uczestnika:

 • przygotowanie listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego,
 • przygotowanie do rozmowy z pracodawcą,
 • udostępnienie pracodawcom ofert uczestnika,
 • dopasowanie ofert pracy uwzględniających wcześniejsze formy wsparcia.

PLANOWANE EFEKTY:

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia zatrudnienia przez 43% uczestników, ponadto:

29

osób biernych zawodowo

otrzyma ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu,

39

osób biernych zawodowo

uczestniczyć w kształceniu/ szkoleniu lub uzyska kwalifikacje lub będzie pracować (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu.

REALIZATORZY:

Projekt „Nowe kwalifikacje – jeszcze większe możliwości” realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „BIODERKO”. Instytucja Wdrażająca – Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.

O Nas